Síť vztahů

Zastavte chaos, neopakujte chyby, zvyšte kvalitu řízení.

Obsah:

Shrnutí

Síť vztahů je software na řízení komunikace o spolupráci v organizaci a automatickou vizualizací těchto dat ve formě detailních vždy aktuálních diagramů. Účelem tohoto software je zkvalitnit řízení tak, aby organizace byla mnohem adaptabilnější.

Produkt

Software obsahuje:

 • Collaborative Process Manager [CPM] - Modul umožňuje řízením komunikace o spolupráci zjistit, jaké nastavení spolupráce lze pro organizaci považovat za ideální. Umožňuje vytvářet, komentovat, schvalovat, verzovat data o nastavení procesů a prováděných činností a tato data automaticky vizualizovat procesním diagramem.
 • Měření kvality spolupráce a řízení - Modul umožňuje hodnotit dodavatelsko-odběratelský vztah ve firmě a vypočíst index kvality vztahu. Z kvality vztahu je odvozen index kvality řízení. Kvalita je vizualizována v orientovaném uzlovým grafu dodavatelsko-odběratelských vztahů organizace a v organizačním schématu.

CPM

Aplikace funguje tak, že od vedení směrem k podřízeným postupně řízeným způsobem zapojuje do popisu procesů a činností zúčastněné zaměstnance. Veškerá zapsaná data jsou tak ověřena těmi účastníky, kterých se týkají.

Změny v zápisu je možné navrhovat, jednotlivé návrhy diskutovat a schvalovat.

Popis skutečnosti probíhá v tom duchu, že určující je názor vedení. Vedení je zdrojem představy správného průběhu procesů a konkrétních činností.

Pracovníci, kteří činnosti provádějí se k nastavení činností a procesů vyjadřují a mohou formulovat námitky.

Cílem je schválení dané verze popisu procesů. Režim schvalování je ovlivňován tím, kdo přišel s připomínkou, koho všeho se změna týká, povaha změny, rolí pracovníka vzhledem k změně apod.

Vizualizace

Data jsou vizualizována pomocí automaticky generovaných diagramů. K dispozici jsou tyto diagramy:

 • procesní diagram BPMN - interaktivní diagramy vizualizující procesy notací BPM 2.0 umožňují měnit míru detailu. Je možné si zobrazit i realizaci procesů aktivitami konkrétních uživatelů.
 • organizační schéma

Užitky

Hlavní užitky jsou:

 • Kvalitnější návrhy změn - rozhodnutí jsou podložená detailními znalostmi organizace.
 • Zvýšení adaptability – rychlejší provádění organizačních změn.
 • Impuls – pracovníci mají kanál, jak mohou jednoduše formulovat připomínky k nastavení spolupráce.
 • Snadnější zapracování nováčků – menší závislost na kmenových pracovnících. Nováček vidí, jak je nastavená pozice, na kterou nastupuje.
 • Snadnější odhadování dopadu změn.
 • Jednodušší práce s metodikami předepisující ideální způsob výkonu práce – metodika není nestrukturovaným textem nýbrž souhrnem pravidel v nastavení spolupráce.
 • Vždy aktuální organizační schéma.

Měření kvality spolupráce a řízení

Aplikace funguje tak, že zespoda od konkrétních zaměstnanců řídí proces popisu prováděných činností. Účastníci dodavatelsko-odběratelských vztah jsou postupně řízeným procesem zataženi aplikací do popisu činností.

Popis skutečnosti probíhá v tom duchu, že určující je názor pracovníků provádějících jednotlivé činnosti, nikoli vedení organizace.

Cílem je všemi účastníky schválená sada dodavatelsko-odběratelských vztahů uvnitř organizace.

Měření kvality spolupráce

Aplikace umožňuje definovat vlastní kritéria hodnocení dodavatelsko-odběratelského vztahu nebo je možné využít i implicitní nastavení hodnocení jako například:

 • Dodavatel by měl říci, jak moc je dle něj jím vytvářený produkt pro odběratele důležitý.
 • Dodavatel by měl říci, jak moc je dle něj jím vytvářený produkt kvalitní.
 • Odběratel by měl říci, jak moc je daný vstup pro něj důležitý.
 • Odběratel by měl říci, jak moc je daný vstup kvalitní.

Měří se:

 • shoda v důležitosti – důležitost by měla být vnímána podobně
 • kvalita by měla být dostatečná z pohledu odběratele
 • kvalita by měla být vnímána shodně dodavatelem i odběratelem

Na základě toho se spočítá index kvality vztahu.

Měření kvality řízení

Na základě indexu kvality jednotlivých dodavatelsko-odběratelských vztahů se dle organizační hierarchie vypočet index kvality řízení příslušného nadřízeného.

Vizualizace

Data jsou vizualizována pomocí automaticky generovaných diagramů. K dispozici jsou tyto diagramy:

 • orientovaný uzlový graf - uzly reprezentují konkrétní pracovníky nebo role. Kvalita dodavatelsko-odběratelských vztahů je reprezentována barvou. Hrana symbolizuje předávaný polotovar.
 • organizační schéma - kvalita řízení je vizualizována barvou, číslem, teploměrem

Užitky

Mezi hlavní užitky patří:

 • Vyhodnocení, která část organizace funguje dobře a kde je prosto na zlepšení
 • Impuls – nyní lze snadno adresovat problém
 • Odpovědi na následující otázky:
  • Jak roli hraje daný polotovar? K čemu se používá?
  • Jak moc je důležitý daný člověk? Jaké činnosti vykonává, jakou roli hrají tyto činnosti v organizaci?
  • Co se stane, jestliže nevznikne nějaký produkt?
  • Co se stane, jestliže bude zrušeno oddělení, pracovní pozice, propuštěn zaměstnanec?

Technický popis

Komunikační software

Jedná se o software, který umožňuje získat strukturovaná a ověřená data z oblasti, která je do jisté míry vágní a popis skutečnosti je bez aplikace pro uživatele obtížný.

 • Software na řízení sběru dat o spolupráci členů organizace – zjišťují se data o dodavatelsko-odběratelských vztazích v rámci firmy. Data jsou vizualizována orientovaným uzlovým grafem.
 • Software na hodnocení spolupráce v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi členy organizace. Data jsou automaticky vizualizována orientovaným uzlovým grafem.
 • Software na řízení sběru dat o aktuální či plánované spolupráci zohledňující nadřízenost, podřízenost a účel prováděných činností. Data jsou vizualizována procesním diagramem.
 • Software na řízení sběru dat o nadřízenosti a podřízenosti – data jsou vizualizována organizačním schématem.
 • Software na řízení komunikace o návrzích změn, hledání dotčených pracovníků, řízení komunikace o dopadech změny.
 • Software na aktualizaci popisu pracovní náplně, schvalování změn.

Provedení

Jedná se o síťovou databázovou aplikaci s některými atypickými vlastnostmi:

 • schopnost generovat formuláře – řízení komunikace o spolupráci je vágní problematika. Formuláře se mohou lišit v závislosti na požadavcích zákazníka.
 • schopnost definovat a rozpoznávat stavy dat těchto formulářů tak, aby bylo možné definovat úkoly, k nim různá avíza upozorňující na změny stavu těchto úkolů apod., schopnost definovat workflow – uživatelé nepopisují svoji spolupráci každý den. Software jim zasílá upozornění, že nastala nějaká událost, která vyžaduje jejich pozornost
 • schopnost automaticky aktualizovat data v informačních pracovištích uživatele – popisovat data o spolupráci je těžké. Formulace mohou být monitorovány více účastníky najednou (šéf, dodavatel, odběratel, pracovník zodpovědný za kvalitu apod.). Jestliže se více uživatelů dívá například na popis jedné činnosti, mohou vidět změny bez nutnosti ručního volání „refresh“
 • schopnost umožnit komunikaci s externím poradcem během vyplňování kolonek. Externí poradce (analytik) by například měl být schopen vyplňovat v reálném čase data za uživatele tak, aby daný člověk zápis ihned viděl a mohl v něm pokračovat.

Tato aplikace je vytvořena pouhým nastavením workflow engine Orgnes.

Diagramy

 • Procesní diagram – automaticky generovaný standardní procesní diagram popisující základní procesy organizace umožňující detailní zobrazení až na jednotlivé činnosti vykonávané konkrétními členy organizace.
 • Orientovaný uzlový graf – diagram zobrazující uzly propojené orientovanými hranami. Uzly mohou reprezentovat členy organizace, role, oddělení. Hrany reprezentují dodavatelsko-odběratelské vztahy, předávání vstupu/výstupu. Hrany a uzly barvou vizualizují kvalitu vztahu.
 • Organizační schéma – obvyklý diagram.

Globalizace, lokalizace

Systém je globalizován. Je dostupný v češtině a angličtině.

Návaznosti na jiné IT systémy

Nejsou.

Požadavky na hardware a software

Server

Systém je dostupný z cloudu. V případě potřeby je možné jej instalovat i u zákazníka.

Klient

Klient potřebuje ke svému běhu instalovaný MS Silverlight. Ten je dostupný zdarma pro prohlížeče:

 • Firefox
 • Iinternet Explorer
 • Safari (MacOS)

Cena

Cena ani způsob jejího výpočtu nebyla doposud stanovena.