Modul Farmacie

Popis šablon

Sekce obecné šablony

Obecná šablona

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Formulář umožňuje založit příspěvek nové šablony, předka šablony a příznak toho, zda lze příspěvky dané šablony vytvářet přímo z menu. directly
Překládané údaje Formulář umožňuje vložit název, který typ identifikuje v menu a popisku, která se objeví, jestliže uživatel na volbu v menu ukáže delší dobu. Sekce rozhoduje o tom, kde se v menu volba objeví a zda bude oddělena oddělovačem (vodorovnou čárou). directly
Tvoření názvu Formulář umožňuje definovat mechnismus, který vytváří název příspěvku (text objevující se ve sloupci Název v zobrazení tabulkou). Mechnismus funguje tak, že zřetězuje hodnoty vybraných atributů podle stanového pořadí. Každé hodnotě atributu může být předřazen nějaký konstantní text (většinou pomlčky, lomítka, dvojtečky apod.) directly
Souvislosti formuláře Ve formuláři se může nacházet menu souvislosti. Tento formulář umožňuje nadefinovat obsah tohoto menu. Jedná se o dotazy, které hledají příspěvky v závislosti na datech v daném formuláři, otevření existujících příspěvků, či tvoření nových příspěvků dle pracovního postupu či nikoli. directly
Kolonky formuláře Formulář užmoňuje definovat konkrétní kolonky, které má vytvářený formulář z daného typu příspěvku (šablony) obsahovat. Každá kolonka je vybavitelná popiskou, nápovědným textem a kolonkou pro zobrazení či vstup dat. Kolonka může být buď implicitní, tj. vytvořená programátory CB (např. seznam jazyků), nebo vytvořená uživatelem ve formuláři Číselník kolonek. Kolonky mohou být definovány tak, aby vznikl efekt master-detail editace. Počet vnoření není omezen. To, které kolonky ve formuláři jsou (= struktura formuláře), se může měnit v závislosti na hodnotě určitých kolonek, které hrají roli volitelů stuktury. Tím je možné dosáhnout efektu průvodců. directly
Formuláře šablony Formulář umožňuje definovat, které typy formulářů a jak budou vytvářet danou šablonu. Určuje se pořadí formuláře v menu příspěvku, podmínění vyplnění jednoho formuláře vyplněním jiného, typ tlačítka i to, který formulář se u příspěvku uživateli nabídne implicitně, jestliže žádný explicitně nevyžaduje. directly
Číselník formulářů Formulář umožňuje definovat a aktualizovat typy formulářů. Typ formuláře obsahuje viditelný text (jako je tento) a definuje jednotlivé kolonky, jejich text, nápovědu a také typ tlačítka, kterým se formulář odesílá ke zpracování. Vlastní definici kolonek formuláře se provádí prostředníctvím formuláře Kolonky formuláře. directly
Číselník kolonek Formulář umožňuje definovat a aktualizovat typy kolonky. Nový typ kolonky se vytvoří tak, že se určí její druh (způsob vykreslení), zdroj dat a eventuelně sloupce, které budou ze zdroje dat kolonkou zobrazeny například pro horizontální či vertikální tabulky apod. Existující uživatelem vytvořené typy kolonek jsou zobrazeny a je možné jejich definici aktualizovat. directly
Číselník atributů Formulář umožňuje definovat datovou strukturu, která eviduje data příspěvků. Je možné předepsat, zda atribut může mít více hodnot v rámci jediného příspěvku, zda se má vypisovat u příspěvku, je-li příspěvek zobrazován v seznamu příspěvků, zda jím lze dělit příspěvky do skupin pomocí vytváření grafů apod. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Sekce implicitních šablon

ACL pravidlo

Formulář Popis Zařazení do menu
Definice pravidla Formulář umožňuje přidělit práva k využití typu služby v souvislosti se zdrojem dat (příspěvek nebo atribut příspěvku) určitým uživatelům buď přímo, nebo prostřednictvím role, či členství v pracovní skupině. Platnost pravidla je dána rozsahem a uživatelským makrem. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Člověk

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Formulář slouží k založení základních údajů o člověku. Jestliže má být daný člověk uživatele aplikace, je třeba mu přidělit také uživatelské jméno (záložka Komunity). directly
Zastupování Formulář umožňuje nastavit, kým má být daný uživatel v jakých pracovních potupech kdy zastupován. Platné je pouze takové zastoupení, které je schváleno. Dále musí být vyplněn pracovní postup a aktuální datum musí spadat do vymezeného období. directly
Způsobilosti Formulář slouží k založení údajů o způsobilostech (dovednostech) člověka. Tyto způsobilosti tvoří vstupní branky pro automatické předávání úkolů určitého typu při vytváření automatizovaných pracovních postupů (workflow). Na způsobilosti je možné napojit uzly pod uzlem Ke zpracování v Mém osbahu. Takto napojené uzly obsahují požadavky na práci, které odpovídá dané způsobilosti. directly
Kontakty Formulář umožňuje popsat kontakty daného člověka. directly
Komentář Formulář umožňuje založit u daného člověka volný formátovaný překládaný text. Vyberte jazyk. Jestliže v dané jazykové mutaci text existuje, bude zobrazen. directly
Členství v týmech Formulář umožňuje přihlásit daného uživatele do pracovních skupin - týmů. Registrován je pomocí uživatelského jména. Uživatel může být členem více týmů současně. Hlavní členství uživatele vytváří uživatelské jméno, které jej reprezentuje v systému ostatním. Tvar je "uživatelské jméno" + @ + "tým". directly
Role Formulář umožňuje přidělit danému uživateli novou roli a vybrat z již přidělených rolí tu hlavní. Hlavní role je ta, která je u uživatele uváděna, je-li daný příspěvek zobrazen v seznamu příspěvků. Nakonec formulář umožňuje přidělenou roli také odebrat. directly
Heslo Formulář umožňuje založit k danému uživateli heslo a zvolit, jakým jakým jazykem s ním bude aplikace komunikovat. Aby se daný uživatel mohl přihlásit, je třeba mu přidělit členství v nějaké komunitě. (Formulář Komunity) directly
Úvodní akce Určete, jak se informační pracoviště přizpůsobí po přihlášení tohoto uživatele. Můžete vybrat dotazy, které se mají otevřít v horním rámečku nebo šablony, podle kterých má uživatel vytvářet nový příspěvek, eventuelně konkrétní příspěvek, který se má uživateli otevřít. directly
Můj obsah Formulář umožňuje odstranit příspěvky ze složky. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Dotaz

Formulář Popis Zařazení do menu
Vytvoření podmínky Vytvořte podmínku. Stiskem tlačítka OK přidáte podmínku do stromu k vybranému atributu. Podmínka je aktivní, jestliže je zaškrtnuto její zaškrtávací políčko. only in case of a workflow
Definice dotazu Formulář umožňuje vytvořit dotaz a definovat i způsob, jak budou nalezené příspěvky prezentovány. Jsou dostupné tři způsoby. Seznam, graf a kalendář. Dotaz a způsob zobrazení uživatel nedefinuje ale přebírá z vybrané záložky okna pro prezentování seznamů tlačítkem Načíst. Dotaz lze otevřít v aktuálním okně tlačítkem Otevřít. directly
Spuštění Tlačítkem Spusti můžete dotaz spustit. Výsledky budou zobrazeny v aktuální záložce Seznamů. Jestliže si ji nechcete výsledky dotazu přepsat otevřete si nejprve novou. directly
Parametrizace Do existujícího dotazu můžete vložit dva typy parametrů. První dosadí svoji hodnotu automaticky za aktuální (například aktuální datum +- nějaký posun). Druhý typ umožňuje definovat průvodce, který se uživatele na hodnotu parametrů zeptá. directly
Výběr průvodce Formulář umožňuje zvolit formulář - průvodce, který nabídne uživateli kolonky pro vložení hodnot do parametrů. Průvodce se uživateli otevírá, jestliže klikne v Mém obsahu na uzel reprezentující dotaz. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Pracovní postup

Formulář Popis Zařazení do menu
Bezpečnost příspěvku Založte příspěvek a vyberte pracovní skupinu, která určí jeho politiku bezpečnosti. directly
Pracovní postup Formulář umožňuje výběr typu příspěvku, jehož tvorba má být řízena a automatizována. Dále umožňuje zadat, jak má být pracovní postup nabízen v menu uživatele. directly
Typy úkolů Pojmenujte a popište typ úkolu. Určete, v čem bude informační práce přesně spočívat. To znamená vyberte formulář příspěvku a vyberte typ aktivity, kterou má uživatel s formulářem provést. directly
Souslednost a podmínění Stanovte ke konkrétní práci, zda je podmíněna dokončením nějakých jiných prací. Program nekontroluje, zda mezi není podmíněním vytvořen cyklus, který by způsobil, že pracovní postup nemůže začít... directly
Rozesílání Formulář umožňuje určit komu bude kdy posílána jaká zpráva. directly
Číselník zpráv Formulář umožňuje definovat typy zpráv, která má aplikace rozesílat. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Report

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Formulář umožňuje aktualizovat základní údaje reportu. directly
Nadčasový report Formulář umožňuje vložit předpis reportu. Tento předpis bude použit tam, kde není k dispozici časově závislá verze reportu odpovídající datumu vzniku příspěvku, ze kterého je report spouštěn. directly
Časově závislé Formulář umožňuje aktualizovat čásově závislé verze reportu. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Role

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Formulář umožňuje vytvořit novou roli. Existující roli je možné přejmenovat, je možné změnit i pracovní skupinu. Tato změna nemá bezpečnostní dopad i v případě, že je role přidělena uživatelům a figuruje v nastavení ACL pravidel. Role zjednodušuje administraci systému, umožňuje lépe hromadně nastavit pracovní postup. directly
Způsobilosti Formulář slouží k založení údajů o způsobilostech (dovednostech) role. Tyto způsobilosti tvoří vstupní branky pro automatické předávání úkolů určitého typu při vytváření automatizovaných pracovních postupů (workflow), jestliže jsou na tyto způsobilosti napojené uzly pod uzlem Ke zpracování v Mém obsahu. Takto napojené uzly obsahují požadavky na práci, které odpovídá dané způsobilosti. directly
Kontakty Formulář umožňuje popsat kontakty na pracovníky zastávající danou roli. directly
Komentář Formulář umožňuje založit u daného roel volný formátovaný překládaný text. Vyberte jazyk. Jestliže v dané jazykové mutaci text existuje, bude zobrazen a připraven k aktualizaci. directly
Úvodní akce Určete, jak se informační pracoviště přizpůsobí po přihlášení uživatelů s danou rolí. Můžete vybrat dotazy, které se mají otevřít v horním rámečku nebo šablony, podle kterých má uživatel vytvářet nový příspěvek, eventuelně konkrétní příspěvek, který se má uživateli otevřít. directly
Můj obsah Formulář zobrazuje všechny příspěvky, které jsou napojeny na vlastnosti z uspořádání dané role. Jestliže chcete příspěvek z uspořádání odstranit, stiskněte křížek na řádku s příspěvkem. Jestliže chcete příspěvek naopak do uspořádání přidat, přetáhněte jej do uspořádání této role (panel Můj obsah) na požadovanou vlastnost myší. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Tým

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje   directly
Fakturační údaje Formulář umožňuje aktualizovat fakturační údaje společnosti. directly
Způsobilosti Formulář slouží k založení údajů o způsobilostech (dovednostech) pracovní skupiny. Pracovní skupiny tak lze odlišit mezi sebou. Způsobilosti pracovní skupiny jsou formovány lidmi, kteří jsou ve skupině obsažení, avšak mohou je převyšovat. directly
Kontakty Formulář umožňuje popsat kontakty na danou pracovní skupinu. directly
Komentář Formulář umožňuje založit u dané pracovní skupiny volný formátovaný překládaný text. Vyberte jazyk. Jestliže v dané jazykové mutaci text existuje, bude zobrazen a připraven k aktualizaci. directly
Úvodní akce Určete, jak se informační pracoviště přizpůsobí po přihlášení uživatelů s členstvím v tomto týmu. Můžete vybrat dotazy, které se mají otevřít v horním rámečku nebo šablony, podle kterých má uživatel vytvářet nový příspěvek, eventuelně konkrétní příspěvek, který se má uživateli otevřít. directly
Můj obsah Formulář zobrazuje všechny příspěvky, které jsou napojeny na vlastnosti z uspořádání Můj obsah daného příspěvku. Jestliže chcete příspěvek z uspořádání odstranit, stiskněte křížek na řádku s příspěvkem. Jestliže chcete příspěvek naopak do uspořádání přidat, přetáhněte jej do uspořádání (panel Můj obsah) na požadovanou vlastnost myší. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Způsobilost

Formulář Popis Zařazení do menu
Způsobilost Formulář umožňuje definovat politiku bezpečnosti příspěvku se způsobilostí a zadat její kód. directly
Překládané údaje Formulář umožňuje zadat překládané údaje způsobilosti. Její název a popisku. directly
Akce Formulář umožňuje aktualizovat akci, která je dostupná přes pravé tlačítko myši u příspěvků představující uživatele, kteří danou způsobilostí disponují. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Sekce uživatelských šablon

Atest položky příjmu

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní údaje o atestu položky příjmu directly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Formulář umožňuje zapsat výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Formulář umožňuje zapsat výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Formulář umožňuje zapsat výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Formulář umožňuje zapsat výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Formulář umožňuje zadav údaje o výsledku zkoušek. conditionaly
  Formulář umožňuje zapsat výsledky provedených zkoušek. conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zloušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsladka provedených zkoušek. conditionaly
  Výsladky provedených zkoušek. conditionaly
  Formulář umožňuje aktualizovat výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledek provedených zkoušek conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
Provedené zkoušky - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Formulář umožňuje zapsat zjištěné hodnoty atestu. conditionaly
  Výsledky provedených zkoušek. conditionaly
  Výsledek provedených zkoušek conditionaly
Výsledky zkoušek Shrnutí výsledků provedených zkoušek directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Balení výrobku

Formulář Popis Zařazení do menu
Identifikace výrobku Identifikační údaje výrobku directly
Pohyby Pohyby výrobku. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Certifikát hotového přípravku

Formulář Popis Zařazení do menu
Společné údaje Společné údaje přístpěvku typu certifikát. directly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu kontraktační šarže Biotussil CZ conditionaly
  Umožňuje aktualizovat údaje pro vytvoření certifikátu. conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Kalium Chloratum Biomedica conditionaly
Certifikát - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Framykoin - 20g (SK) conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Framykoin - 5g (CZ) conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Framykoin - 5g (SK) conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Bikarbonátová kartuše NIKKART conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Bikarbonátová kartuše. conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Lactulosa - sklo 250 ml (CZ) conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Lactulosa - sklo 250 ml (SK) conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Lactulosa - sklo 500 ml (CR) conditionaly
  Umožní zadat podkladové údaje pro vytvoření certifikátu výrobní šarže Lactulosa - sklo 500 ml (SK) conditionaly
Uzamčení Umožňuje uzamknout certifikát tak, že údaje není možné později editovat. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Externí firma

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní údaje o dodavateli directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Kampaň

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Umožňuje určit výrobní příkaz, zadat počet realizací a vyskladnit materiál. Je-li třeba materiál vyskladnit znovu, je to možné, ovšem pouze v případě, že nebyla zatím provedena žádná změna množství pro výrobu dané šarže u odpovídajícícho druhu materiálu. directly
Chybějící adjustace Formulář umožňuje zjistit, nebo i změnit, jaký adjustační materiál je třeba dovyskladnit, protože v okamžiku zadání kampaně nebyl na skladu a měl příznak, že je možné jej dodat až později. Formulář je též možné využít v situaci, kdy bylo zničeno neočekávaně velké množství adjustace a je třeba ji dofasovat. directly
Chybějící suroviny Formulář umožňuje zapsat, jaké suroviny mají být dovyskladněny. Používá se v situaci, kdy bylo zničeno nečekaně velké množství suroviny a  je třeba dofasovat další. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Kontraktační šarže

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní údaje o typu výrobku z kontraktační výroby directly
Certifikát - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
Certifikát - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Kontraktační výrobce

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní údaje o dodavateli kontraktačních výrobků directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Materiál

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Tento formulář umožňuje zadat základní údaje o materiálu. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Obal

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní údaje o obalu directly
Změny množství Změny množství obalu directly
Pohyby Pohyby obalu mezi sklady directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Plán výroby

Formulář Popis Zařazení do menu
Plán Umožňuje zjistit, zda je na skladu dost materiálu pro realizaci zvolených výrobních příkazů. directly

Pohyb

Formulář Popis Zařazení do menu
Žádost o provedení pohybu Žádost o provedení pohybu directly
Schválení pohybu Umožňuje schválit pohyb, který má být proveden. conditionaly
Schválení pohybu Umožńuje potvrdit přesunutí propuštěných výrobků do expedičního skladu conditionaly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Položka příjmu

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Formulář umožňuje aktualizovat data o položce příjmu. S položkou příjmu se pracuje také prostřednictvím příjemky. directly
Obaly Seznam obalů dodaných v rámci téže dodávky directly
Atesty Seznam atestů provedených nad položkou příjmu directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Příjemka materiálu

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní údaje o příjemce. directly
Položky příjmu Fromulář umožňuje generovat obaly pro zakládanou položku příjmu. Nezadává se celkový počet obalů, ale počet, který je třeba jednorázově vygenerovat. Chcete-li zadávat obaly ručně nebo akutalizovat údaje položky, zvolte formulář Základní údaje, které zobrazíte kliknutím pravého tlačítka myši na požadované položce příjmu. directly
Vyjádření vedoucího Fromulář pro vyjádření vedoucího k příjmu dodávky. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Receptura

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní informace o výrobním předpise directly
Suroviny Suroviny vyžadované výrobním předpisem. directly
Adjustační materiál Adjustační materiál vyžadovaný výrobním předpisem. directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Sklad

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Formulář umožňuje pojmenovat sklad a popsat, k čemu má sloužit. directly
Obaly Seznam všech obalů se surovinou či adjustačním materiálem ve skladu directly
Výrobky Seznam všech balení výrobků (včetně kontraktačních) ve skladu directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Typ kontraktačního výrobku

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Základní údaje o kontraktačním výrobku directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Výrobní šarže

Formulář Popis Zařazení do menu
Základní údaje Tento formulář umožní zadat základní údaje o výrobní šarži. Nejprve se zde definuje, podle jakého výrobního příkazu bude šarže vyráběna. Po dokončení výroby šarže se zde zapisuje skutečné vyrobené množství a jednotliví odpovědní pracovníci zde potvrzují, zda výroba a její výsledek jsou v pořádku. directly
Suroviny - výdej Tento formulář umožňuje sledovat, jaké obaly se surovinami vybral pro výrobu dané šarže systém a zda jsou tyto obaly již vyskladněny či nikoli. directly
Adjustace - výdej Tento formulář umožňuje sledovat, jaké obaly s adjustací vybral pro výrobu dané šarže systém a zda jsou tyto obaly již vyskladněny či nikoli. directly
Suroviny - spotřeba Tento formulář se skládá ze dvou částí dostupných přes kolonku volba úkonu. V části "Plán odbebrání materiálu z obalů" se z obalů s potřebnými surovinami, které jsou uvolněny pro výrobu dané šarže, vybírá potřebné množství materiálu. V části "Potvrzení odebrání materiálu z obalů" se zapíše, že naplánované množství bylo skutečně ve výrobě spotřebováno.

 

directly
Adjustace - spotřeba Tento formulář se skládá ze tří částí dostupných přes kolonku Volba úkonu. Nejprve zapište celkové množství vyrobených kusů včetně vzorků. Pak zapište počet zničených kusů včetně těch kusů adjustace, které byly nalepeny do výrobní dokumentace a nakonec potvrďte vygenerované změny množství. Jestliže odepíšete více, než je skutečnost, vraťte chybné množství pomocí formuláře Adjustace - vratky. directly
Suroviny - vratky Tento formulář umožňuje zapsat veškeré vratky surovin z výroby šarže. Pokud se při výrobě šarže nespotřebovaly všechny odebrané suroviny, v kolonkách tohoto formuláře se zapíše, kolik materiálu je třeba do které obalové jednotky vrátit. FORMULÁŘ NESLOUŽÍ K ZALOŽENÍ SKLADOVÉHO POHYBU ZPĚT Z VÝROBY NA SKLAD. directly
Adjustace - vratky Formulář umožňuje opravit chybu vzniklou zapsáním příliš vysokého počtu zničených kusů adjustace. Zadávejte rozdíl mezi zapsaným a skutečně zničeným množstvím. directly
Suroviny - přesun Tomas PAJER@Human Ways Tento formulář umožňuje založit žádost o vrácení obalů se surovinami na sklad propuštěného materiálu. Nabízeny jsou jen ty obaly, které vrátit lze. Tzn. jsou z výrobních šarží, jejichž spotřeba surovin byla uzavřena a zatím nejsou součástí jiného neschváleného pohybu. conditionaly
Adjustace - přesun Tento formulář umožňuje založit žádost o vrácení obalů s adjustací na sklad propuštěného materiálu. Nabízeny jsou jen ty obaly, které vrátit lze. To jsou takové obaly, které jsou z kampaní, jejichž všechny vyráběné šarže mají ukončenu spotřebu adjustace. Tyto obaly nejsou součástí jiného neschváleného pohybu vratky na sklad. directly
Certifikát - citlivá informace citlivá informace citlivá informace
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Framykoin 20g (SK) conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Framykoin 5g. conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Framykoin 5g (SK) conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku HCCart conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Kalium Chloratum conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Lactulosa 250ml (CZ) conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Lactulosa 250ml (SK) conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Lactulosa 500ml (CZ) conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku Lactulosa 500ml (SK) conditionaly
  Umožní zadat pokladové údaje pro certifikát hotového výrobku bikarbonátová kartuše NIKKART conditionaly
  Umožní zadat údaje pro certifikát hotového výrobku Paralen Slovensko 12x5 conditionaly
  Umožní zadat údaje certifikátu hotového výrobku conditionaly
Balení hotových výrobků Tomas PAJER@Human Ways Formulář umožňuje zadat jednotlivá balení hotových výrobků. Hotové výrobky budou vedeny ve stavu "ve výrobě". conditionaly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly

Změna množství

Formulář Popis Zařazení do menu
Údaje o změně Údaje o změně množství materiálu v obalu directly
Smazání Formulář umožňuje nastavit příznak smazání. Smazaný příspěvek lze najít pouze je-li zadán explicitně požadavek na prohledávání smazaných příspěvků. Existující odkazy na smazaný příspěvek z uspořádání uživatele, role nebo pracovní skupiny zůstávají funkční. directly
Tato stránka je generována přímo z databáze konkrétního řešení dle aktuálního stavu pravidel, která dané řešení vytváří.